บริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังคำจำกัดความด้านล่าง) ตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และทำความเข้าใจวิธีการต่างๆ ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวมรวม ถูกใช้ และถูกเปิดเผย บริษัทสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่เห็นสมควร และเวอร์ชั่นที่ปรับให้เป็นปัจจุบันแล้วจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อมูลทั่วไป

เราอาจเก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่ อีเมล วันเกิด เพศ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อาชีพ ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลการเดินทาง และความสนใจส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อตอบคำถามหรือตอบสนองคำขอของท่าน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ ที่ท่านได้เห็นชอบที่จะเข้าร่วมและ/หรือเพื่อการวิจัยทางการตลาดอันเกี่ยวกับธุรกิจของเราและการจัดทำสถิติ และ/หรือเพื่อส่งเสริมการวิจัยหรือการตลาด

หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกขโมย ถูกแฮก สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุหรือด้วยวิธีอื่นใด โดยไม่ใช่ข้อบกพร่องหรือความประมาทใดๆ ในส่วนของบริษัท บริษัทอาจไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทย

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่จะถูกเก็บรวบรวมไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อตามรอยข้อมูลการเยี่ยมชม ดังนั้นเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในอนาคต เซิร์ฟเวอร์อาจจะจำได้ในทันทีว่าท่านได้เคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นมาก่อนแล้ว เราใช้คุกกี้เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านในการใช้เว็บไซต์นั้น

คุกกี้ไม่ใช่โปรแกรมที่จะทำลายไฟล์ใดๆ ในคอมพิวเตอร์ แต่มันถูกใช้เพียงเพื่อตามรอยข้อมูลการเยี่ยมชม เช่น ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไหน หน้าเว็บไหนที่ตามปกติแล้วผู้ใช้มักเริ่มและยุติการเยี่ยมชม และบ่อยครั้งแค่ไหนที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น เป็นต้น เราไม่ได้ใช้คุกกี้เพื่อตามรอยข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้จริง คุกกี้จะเพียงแต่บอกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องใดที่ได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในอดีต

คุกกี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่นชื่อหรือที่อยู่อีเมล อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ต้องการให้มีคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านก็อาจจะกำหนดค่าเว็บเบราเซอร์ของท่านเพื่อปิดการใช้งานคุกกี้

ผู้ใช้เว็บไซต์ของเราสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใช้คุกกี้โดยเปลี่ยนค่ากำหนดของเบราเซอร์ อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่า หากท่านปิดการใช้คุกกี้ทั้งหมด ท่านก็ไม่อาจใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์นั้นได้

เว็บบีคอน

บางหน้าเว็บบนเว็บไซต์บรรจุ “เว็บบีคอน” (ที่รู้จักกันว่าแท็กอินเทอร์เน็ต แท็กพิกเซล และเคลียร์กิฟส์) เว็บบีคอนเหล่านี้อนุญาตให้บุคคลภายนอกได้รับข้อมูล เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (ที่อยู่ไอพี) ซึ่งได้ดาวน์โหลดหน้าเว็บที่มีบีคอนปรากฏอยู่ ยูอาร์แอลของหน้านั้นที่มีบีคอนปรากฏอยู่ เวลาที่หน้าเพจที่บีคอนปรากฏอยู่ถูกเปิดดู ประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เปิดดูหน้าเพจนั้น และข้อมูลในคุกกี้ที่กำหนดโดยบุคคลภายนอก

เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน (SSL)

เว็บไซต์เหล่านี้นำเทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL มาใช้บนหน้าเพจที่ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลถูกป้อนเข้าไป เพื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกป้อนเข้าไปโดยลูกค้าจะมีการแลกเปลี่ยนอย่างปลอดภัย SSL คือเกณฑ์วิธีสำหรับเข้ารหัสข้อมูลที่มีค่า เช่นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีการแลกเปลี่ยนบนอินเทอร์เน็ต SSL สามารถป้องกันการดักจับและบิดเบือนข้อมูล และการปลอมแปลงโดยบุคคลภายนอกได้ 

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวมโดยใช้แยกของแต่ละบุคคลหรือใช้ร่วมกัน และอาจถูกรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อทำการตลาดและการติดต่อสื่อสารกับท่านอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่เสนอโดยบริษัท
 • เพื่อติดต่อกับท่านเพื่อการวิจัยทางการตลาดและการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์
 • เพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาการสรรหาบุคคลของท่าน หรืองาน/การสมัครงานของท่าน
 • เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการดำเนินธุรกิจ
 • เพื่อตอบคำถามหรือตอบสนองคำขอของท่าน
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ ที่ท่านได้เห็นชอบที่จะเข้าร่วม
 • เพื่อการวิจัยทางการตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราและการจัดทำสถิติ และ
 • เพื่อส่งเสริมการวิจัยหรือการตลาด

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ หรือซึ่งท่านได้ให้ความยินยอม ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การเปิดเผยและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่จะถูกร้องขอหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายในประเทศไทย เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้อื่น และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยโดยปราศจากความยินยอมของท่าน

ในกรณีที่บริษัทต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม บริษัทจะขอข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจากท่านและจะประกันการรักษาความลับของข้อมูลนั้น

ในบางกรณี เมื่อบริษัทต้องการจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยังบุคคลภายนอก เช่นสำนักงานใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย/สาขา หรือผู้ให้บริการของเรา ท่านอาจถูกถือว่าได้ตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่บริษัทกับบุคคลภายนอกจะได้ตอบคำถามหรือตอบสนองคำขอของท่านต่อไป และ/หรือเพื่อจัดหาบริการที่จำเป็นให้แก่ท่าน

ท่านจะมีสิทธิตกลงหรือไม่ตกลงกับการเปิดเผยและ/หรือถ่ายโอนดังกล่าวหรือแม้แต่มีสิทธิจะปฏิเสธการรับการบริการเหล่านั้นในเวลาใดก็ได้

เราอาจเปิดเผยและ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้

 • ในบางแคมเปญส่งเสริมการขาย ผู้สนับสนุนแคมเปญอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • ในบางกรณี ท่านอาจได้รับการเสนอข้อมูลหรือข่าวพิเศษจากบุคคลภายนอก เมื่อท่านตกลงจะรับข้อมูลดังกล่าว ชื่อและที่อยู่อีเมลของท่านจะถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกนั้น และท่านจะถูกถือว่าได้ให้ความยินยอมต่อการเปิดเผยดังกล่าว
 • ในบางกรณี บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อแจ้งบริษัทจัดส่งหรือจัดเตรียมการเดินทาง

บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังสถานที่หนึ่งนอกประเทศไทยในกรณีพิเศษต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านได้เช่นกัน นั่นคือ

 1. หากการเปิดเผยนั้นจำเป็นต่อการป้องกันหรือการตรวจพบอาชญากรรม หรือเพื่อวัตถุประสงค์ของการสอบสวนหรือดำเนินคดี
 2. หากการเปิดเผยนั้นจำเป็นต่อการประเมินผล
 3. หากการเปิดเผยนั้นจำเป็นต่อการจัดทำสถิติหรือดำเนินการวิจัย
 4. หากการเปิดเผยนั้นจำเป็นเพื่อทำให้บริษัทได้รับการบริการทางกฎหมาย
 5. หากการเปิดเผยนั้นจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของ หรือเกี่ยวพันกับคำสั่งหรือคำตัดสินของศาล
 6. หากการเปิดเผยนั้นถูกร้องขอโดย หรือได้รับอนุญาตจาก หรืออยู่ภายใต้กฎหมายใดๆ
 7. หากข้อยกเว้นอื่นใดที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้กระทำแบบเดียวกันนั้น

ทางเลือกของท่านในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านยินยอมที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทโดยทางจดหมาย เอสเอ็มเอส โทรศัพท์ อีเมล และแฟกซ์ เราจะติดต่อท่านผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารเหล่านั้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข่าว กิจกรรม สินค้า และบริการของเรา

หากท่านมีข้อร้องเรียน คำถาม ปัญหา หรือคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมีอยู่กับเรา ท่านสามารถติดต่อเราทางอีเมล DPO_TH@bausch.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรายินดีจะช่วยเหลือท่าน

หากท่านไม่ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งสมเหตุสมผลต่อการจัดหาสินค้าหรือให้บริการบางประเภท เราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือให้บริการดังกล่าวได้

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยังบุคคลภายนอก ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยและ/หรือถ่ายโอนไปให้แก่บุคคลอื่นเว้นแต่เราได้รับความยินยอมจากท่านหรือกฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้นได้

การถอนความยินยอม การเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล/เจ้าหน้าที่ข้อมูลของเรา

หากท่านต้องการเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง และ/หรือมีข้อร้องเรียน คำถาม หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านต้องการถอนหรือจำกัดความยินยอมต่อการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา โดยโทรศัพท์ไปยังหมายเลข (+66 2) 643 7888 และ/หรือกรอกแบบฟอร์มคำขอข้อมูลส่วนบุคคล (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ได้จาก Personal Data Request Form หรือท่านอาจร้องขอสำเนาแบบฟอร์มนี้จากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) และส่งสำเนาแบบฟอร์มที่กรอกอย่างถูกต้องครบถ้วนไปให้เราทางอีเมล DPO_TH@bausch.com

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการสูญหายและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่เหมาะสม

โปรดจำไว้ว่าการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์

บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรในการสร้างความปลอดภัยแก่การไหลของข้อมูลทั้งหมดผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่ก็ไม่สามารถประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่ส่งทางอินเทอร์เน็ตได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ไหลเข้ามายังบริษัทหรือข้อมูลที่ไหลจากบริษัทกลับไปยังท่าน

กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศไทย ข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และสิทธิและข้อผูกพันและการดำเนินการทั้งหมดที่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะถูกส่งไปยังเขตอำนาจพิเศษของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย


Bausch + Lomb Thailand Ltd. (the “Company” or “We”) realise the importance of privacy and will handle your personal information (which includes the Personal Data as defined below) in accordance with the terms of this Privacy Policy. Please read this Privacy Policy and understand the ways in which your personal information is collected, used and disclosed. The Company reserves the right to revise this Privacy Policy as it deems appropriate and the updated versions will be posted on the Company’s website.

General Information

We may collect your name, address, e-mail address, birth date, gender, contact numbers, occupation, credit or debit card information, travel information and personal interests (“Personal Data”) to respond to your inquiries or your requests, inform you of the results of any promotional activity you have agreed to participate in and/or for market research concerning our business and the preparation of statistics, and/or for marketing or research promotions. 

If your Personal Data is stolen, hacked, lost or damaged due to accident or by any other means, without any fault or negligence on the part of the Company, the Company may not be responsible for any damages incurred to the extent permitted under the applicable laws in Thailand

Cookies

Cookies are a small data file that will be collected in your web browser in order to track visiting information. So when you visit our website in the future, the server may immediately recognize that you had been to the website before. We use cookies to personalise your experience in using the website. 

Cookies is not a program that will destroy any files in the computer, but it is only used to track visiting information such as which pages users visit, at which pages users usually start and stop, and how frequently users visit the website, etc. We do not use cookies to track the identity of the actual user, so that cookies will only tell if a certain computer has visited our website in the past. 

Cookies will not collect personal information such as names or e-mail addresses. Nevertheless, if you do not wish to have cookies in your computer, you may configure your web browser to disable cookies. 

Users of our website can change their settings for the use of cookies by changing their browser preferences. Please note, however, if you disable all cookies, you may not be able to use certain services on the website.

Web Beacons

Certain pages on the Website contain "Web beacons" (also known as Internet tags, pixel tags and clear GIFs.).These Web beacons allow third parties to obtain information such as the IP address of the computer that downloaded the page on which the beacon appears, the URL of the page on which the beacon appears, the time the page containing the beacon was viewed, the type of browser used to view the page, and the information in cookies set by a third party.

Secure Sockets Layer ("SSL")

The Websites are adopting SSL encryption technology on the pages where personal data is input so that personal data input by customers is securely exchanged. SSL is a protocol for encrypting valuable information such as personal data which is exchanged on the Internet. SSL can protect against the intercepting and falsifying of data, and masquerading by third persons.

Purpose Of Use Of Personal Data

All personal information collected may be used by the Company individually or collectively and may be combined with other information for the following purposes: 

 • Marketing and communicating with you in relation to products and services offered by the Company;
 • Contacting you for product or customer satisfaction surveys and market research; 
 • Responding to your job/application or your recruitment issues;
 • Responding to business operation issues;
 • Responding to your inquiries or your requests;
 • To inform you of the results of any promotional activity you have agreed to participate in; 
 • For market research concerning our business and the preparation of statistics; and 
 • For marketing or research promotions.

Keeping Personal Data

The Company will only retain Personal Data for as long as necessary for the fulfilment of the purpose for which it was collected or to which you have given your consent, except where otherwise provided by law.

Disclosure And Transfer Of Personal Data

Unless required or permitted under the law in Thailand, we will not disclose your Personal Data to others and/or transfer your Personal Data outside of Thailand without your consent.

 In case the Company requires additional personal information, the Company will ask for such additional data from you and ensure its confidentiality. 

In some cases when the Company needs to disclose your Personal Data and/or transfer your Personal Data outside of Thailand to a third party, such as our headquarters, affiliates, subsidiaries or service providers, you may be deemed to have agreed to provide your Personal Data in order for the Company and the third party to further respond to your inquiries or your requests, and/or to provide necessary service to you.

 You will always have the right to approve or disapprove of such disclosures and/or transfers, or even to refuse to receive those services at any time.

 We may disclose and/or transfer your Personal Data in, amongst others, under the following circumstances.

 • In some promotional campaigns, the campaign sponsors may ask for additional information. 
 • In some cases, you may be offered information or special news from a third party. Once you agree to receive such information, your name and e-mail address will be disclosed to the third party and you will be deemed to have consented to such disclosure.
 • In some cases, the Company may disclose information to inform a courier company or make travel arrangements.

The Company may also disclose or transfer information to a place outside Thailand in the following special cases without your consent: 

(a) if the disclosure is necessary for any prevention or detection of crime or for the purpose of investigation or proceedings; 

(b) if the disclosure is necessary for evaluative purposes;

(c) if the disclosure is necessary for preparing statistics or carrying out research;

(d) if the disclosure is necessary for the Company to obtain legal services; 

(e) if the disclosure is necessary for the purpose of or in connection with any order or judgment of a court; 

(f) if the disclosure is required or authorised by or under any law;

(g) if any other exceptions / exemptions set out in the applicable law warrants the same.

Your Choices In Personal Data Collection, Usage And Disclosure

If you consent to receiving information about the Company's products and services by mail, SMS, phone, e-mail and fax, we will contact you by any of those communication channels to inform you about our news, activities, goods and services.

If you have any complaints, questions, issues or requests about the personal data you have with us, you can send an email:  DPO_TH@bausch.com. and our Data Protection Officer will be pleased to help you.

If you do not consent to us collecting, using, or disclosing your personal data, which is reasonable for provision of certain goods or services, we may not be able to provide the said goods or services.

The Company does not have a policy to sell or lease personal information to outsiders. However, as described above, the Company may have to disclose your Personal Data and/or transfer your Personal Data outside of Thailand to a third party. Your Personal Data will not be disclosed on and/or transferred to any further parties, unless we have obtained your consent or are legally required to do so.

Withdrawal Consent, Access To, And Correction Of Personal Data Through Our Data Protection Officer/ Information Officer

If you would like to access and/or correct your personal data, and/or have any complaints, questions or inquiries concerning your personal data, or if you wish to withdraw or limit your consent for the collection, use or disclosure of your Personal Data, please contact our data protection officer, by calling (+66 2) 643 7888 and/ or completing our personal data request form (form available here Personal Data Request Form or you may request a copy of the form from the data protection officer), and send a copy of the duly completed form to us via email: DPO_TH@bausch.com.

Caution About Loss And Inappropriate Use Of Personal Data

Please note that sending information over the internet is not 100% secured. 

The Company will use reasonable endeavours to secure all information flow over the internet but cannot guarantee the security of any information transmitted over the internet in any case, whether on data inflow to the Company or outflow from the Company back to you.

Governing Law

This Privacy Policy shall be governed and construed in accordance with the applicable Laws of Thailand. Any dispute in relation to this website, and all rights and obligations and all actions contemplated by this Privacy Policy shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of Thailand.